ประกันอุบัติเหตุอุ่นใจ

ประกันอุบัติเหตุอุ่นใจ

ฉลองเทศกาลสงกรานต์ วันหยุดยาวปีนี้ เที่ยวอย่างอุ่นใจ ไปกับ Pacific Cross

แจกฟรี ! ประกันอุบัติเหตุ ต้อนรับวันสงกรานต์
✅ คุ้มครองการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สูงสุด 100,000 บาท*
✅ ชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล 300 บาท/วัน*
✅ คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อพ้นระยะเวลารอคอย*
✅ รับความคุ้มครองนานถึง 30 วัน

กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิ์ความคุ้มครองได้ฟรี !( ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 )

การคุ้มครอง

SK-Coverage

เงื่อนไขการรับประกัน

• ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
• เริ่มต้นความคุ้มครองนับตั้งแต่วันและเวลาที่ลูกค้าลงทะเบียนและรับสิทธิ จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 24.00น.
• บริษัท แปซิฟิค ครอส ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิเท่านั้น และมอบความคุ้มครองให้เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่กรอกชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หรือเลขที่บัตรประชาชน ตรงตามที่ระบุในบัตรประชาชนเท่านั้น กรณีเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับ บริษัท แปซิฟิค ครอส ไม่ถูกต้อง ท่านจะไม่ได้เอกสารยืนยันความคุ้มครองผ่านระบบ SMS
• เงื่อนไขการพิจารณารับประกันเป็นไปตามที่บริษัท แปซิฟิค ครอส กำหนด
• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับแจ้งผลการพิจารณารับประกันภัย และรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองผ่านระบบ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้
• ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นจากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ผู้เอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้น