ทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับคุณ

เงื่อนไข

กรมธรรม์นี้มีระยะเวลารอคอยในปีแรก (Waiting Period) โดยจะ คุ้มครองเมื่อพ้นระยะเวลารอคอย 30 วันสําหรับอาการเจ็บปวยด้วยโรค ทั่วไป และ 120 วันสําหรับอาการเจ็บปวยด้วยโรคดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ํา หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวง ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือ ต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอด และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (ไม่มีระยะเวลารอคอยในกรณีอุบัติเหตุ)
กรมธรรมนี้ไม่คุ้มครองโรค หรือสภาพที่เป็นมาก่อนรับประกันภัย (Pre-existing Condition)*
การให้บริการเคลื่อนย้ายผูป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางหางจากที่อยูอาศัยเป็นระยะ ทางไม่ต่ํากวา 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรมแดน ทั้งนี้ระยะเวลาเดินทาง จะต้องติดตอกันไม่เกิน 90 วันต่อครั้งการเดินทาง
ข้อมูลตามเอกสารแนะนําแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุน้ี เป็นเพียง ข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจ้งให้ผู้ขอเอาประกันทราบเพื่อประกอบการตัด สินใจขอเอาประกันภัยกับทางบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครอง ทั้งหมดใหเปนไปตามคําจํากัดความ เงื่อนไขทั่วไป และขอกําหนด ขอยกเวนท่ัวไป และขอตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจาก คปภ. เปนสําคัญ

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ถึง 54 ปีบริบูรณโดยกรมธรรม์สามารถ ต่ออายุไดถึง 65 ปี
ผู้สมัครต้องมีถิ่นพํานักอยูในประเทศไทยเป็นหลักหรืออาศัยอยูใน ประเทศไทยไม่น้อยกวา 6 เดือนในระยะเวลา 1 ปีกรมธรรม์
ผู้สมัครตองไม่เป็นโรค หรือมีสภาพที่เป็นมาก่อนทําประกันภัยดังนี้ โรคไต โรคตับ โรคระบบประสาท โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด อัมพาต โรคกระดูก ขอเสื่อม โรคเกี่ยวกับหมอนรอง กระดูก ผู้ที่เคยปลูกถ่ายไขกระดูก ผู้ที่ติดสิ่งเสพติด หรือสารเสพติด ผู้ที่แปลงเพศ ผู้ที่กําลังตั้งครรภ์ ผู้ที่เคยได้รับหรือบริจาคอวัยวะ ตับ ไต หัวใจ และผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35

หมายเหตุ *

ผู้เอาประกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรกจํานวน 20,000 บาทต่อการ รักษาครั้งใดครั้งหนึ่งและจําเป็นต้องส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ พ้รอมใบรับรองแพทย์ให้กับบริษัทฯ เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายส่วนแรก
ผู้เอาประกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวม ร้อยละ 10 สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีได้รับ ความคุ้มครองหลังจากหักค่าใช้จ่ายส่วนแรกครบ 20,000 บาทแล้ว
ผู้เอาประกันไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวม และค่าใช้จ่ายส่วนแรกสําหรับ ผลประโยชนอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ
ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลในประเทศไทย เท่านั้น
แผนประกันภัยนี้สามารถทําได้ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์

เลือกแผนประกันสุขภาพที่เหมาะกับคุณ