ทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับคุณ

เงื่อนไข

 1. กรมธรรม์นี้มีระยะเวลารอคอยในปีแรก (Waiting Period) โดยจะ คุ้มครองเมื่อพ้นระยะเวลารอคอย 30 วันสําหรับอาการเจ็บปวยด้วยโรค ทั่วไป และ 120 วันสําหรับอาการเจ็บปวยด้วยโรคดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ํา หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวง ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือ ต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอด และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (ไม่มีระยะเวลารอคอยในกรณีอุบัติเหตุ)
 2. กรมธรรมนี้ไม่คุ้มครองโรค หรือสภาพที่เป็นมาก่อนรับประกันภัย (Pre-existing Condition)*
 3. การให้บริการเคลื่อนย้ายผูป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางหางจากที่อยูอาศัยเป็นระยะ ทางไม่ต่ํากวา 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรมแดน ทั้งนี้ระยะเวลาเดินทาง จะต้องติดตอกันไม่เกิน 90 วันต่อครั้งการเดินทาง
 4. ข้อมูลตามเอกสารแนะนําแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุน้ี เป็นเพียง ข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจ้งให้ผู้ขอเอาประกันทราบเพื่อประกอบการตัด สินใจขอเอาประกันภัยกับทางบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครอง ทั้งหมดใหเปนไปตามคําจํากัดความ เงื่อนไขทั่วไป และขอกําหนด ขอยกเวนท่ัวไป และขอตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจาก คปภ. เปนสําคัญ

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

 1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ถึง 54 ปีบริบูรณโดยกรมธรรม์สามารถ ต่ออายุไดถึง 65 ปี
 2. ผู้สมัครต้องมีถิ่นพํานักอยูในประเทศไทยเป็นหลักหรืออาศัยอยูใน ประเทศไทยไม่น้อยกวา 6 เดือนในระยะเวลา 1 ปีกรมธรรม์
 3. ผู้สมัครตองไม่เป็นโรค หรือมีสภาพที่เป็นมาก่อนทําประกันภัยดังนี้ โรคไต โรคตับ โรคระบบประสาท โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด อัมพาต โรคกระดูก ขอเสื่อม โรคเกี่ยวกับหมอนรอง กระดูก ผู้ที่เคยปลูกถ่ายไขกระดูก ผู้ที่ติดสิ่งเสพติด หรือสารเสพติด ผู้ที่แปลงเพศ ผู้ที่กําลังตั้งครรภ์ ผู้ที่เคยได้รับหรือบริจาคอวัยวะ ตับ ไต หัวใจ และผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35

หมายเหตุ *

 1. ผู้เอาประกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรกจํานวน 20,000 บาทต่อการ รักษาครั้งใดครั้งหนึ่งและจําเป็นต้องส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ พ้รอมใบรับรองแพทย์ให้กับบริษัทฯ เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายส่วนแรก
 2. ผู้เอาประกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวม ร้อยละ 10 สําหรับค่าใช้จ่ายท่ีได้รับ ความคุ้มครองหลังจากหักค่าใช้จ่ายส่วนแรกครบ 20,000 บาทแล้ว
 3. ผู้เอาประกันไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวม และค่าใช้จ่ายส่วนแรกสําหรับ ผลประโยชนอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ
 4. ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลในประเทศไทย เท่านั้น
 5. แผนประกันภัยนี้สามารถทําได้ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์

เลือกแผนประกันสุขภาพที่เหมาะกับคุณ