บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราดูแล

แสดงความประสงค์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด
ทั้งนี้สำหรับการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไปหมายเหตุ
การไม่แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อบริษัท
ท่านอาจจะไม่สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพดังกล่าวไปใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีได้
แจ้งความประสงค์ได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เท่านั้น