ประกันเดินทาง

travel-inbound

แผนประกันเดินทางเข้าประเทศ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • รับประกันตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ ถึง 75 ปี
  • คุ้มครองการเดินทางสูงสุดถึง 180 วัน
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อน)
  • ขยายความคุ้มครองการเล่นกีฬา (ที่ไม่ใช่นักกีฬาอาชีพ)
  • ได้รับการรับรองโดยสถานทูตในกลุ่มประเทศยุโรป (เชงเก้น)

ความคุ้มครองแผนประกันเดินทางเข้าประเทศ

เบี้ยประกันรวมภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ (บาท)

เงื่อนไข :

ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยนี้ เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท