วีซ่าเฟรนด์ลี่

เมื่อนึกถึงการประกันสุขภาพและ
การเดินทาง นึกถึง แปซิฟิค ครอส
ประกันสุขภาพ
คู่คิดด้านสุขภาพ
ที่มากด้วยประสบการณ์ของคุณ

ทำไมเราจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

• แผนประกันสุขภาพรองรับขั้นต่ำ 100,000 เหรียญดอลล่าร์
• คุมครองกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
• สามารถต่ออายุได้ถึง 99 ปี
• เลือกรับส่วนลดเบี้ยประกันตามความต้องการ
• รับพิจารณาให้ความคุ้มครองแม้มีความเสี่ยงทางสุขภาพ
• คุ้มครอง COVID-19

VISA FRIENDLY PLANS

* หมายเหตุ

 • อัตราเบี้ยประกันข้างตันสำหรับเด็กที่ถือกรมธรรม์โดยไม่มีผู้ปกครอง
 • กรณีเด็กอายุ 0-4 ปีถือกรมธรรม์แบบมีเงื่อนไขรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมร้อยละ 35
 • หากมีการเรียกร้องสินไหมโดยผู้เอาประกัน หรือผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มตันนับเป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่
 • หากมีการเรียกร้องสินไหมเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอส่วนลดกรณีไม่มีเคลมไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลดดังกล่าวโดยหักออกจากยอดสินไหมพึงจ่าย ทั้งนี้ สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มตันนับเป็นปีกรมธรมแรกเข้าใหม
 • ความคุ้มครองประกันภัยเริ่มต้นเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางมาถึงประเทศไทยและผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าของประเทศไทย หรือวันเริ่มต้นตามระยะเวลาเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นทีหลัง
 • ระยะเวลารอคอย 15 วันสำหรับโรค Covid-19, 30 วันสำหรับโรคทั่วไป และ 120 วันสำหรับโรคเนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อน, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, ทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่ว, เส้นเลือดขอด, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • การเลือกเข้ารักษาในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ กลุ่มสหภาพยุโรป และสวิสเซอร์แลนด์ ผลประโยชน์นี้จะพิจารณาเป็นรายๆ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเงื่อนไขนี้
 • การให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเดินทางห่างจากที่อยู่อาศัยเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรมแดน ทั้งนี้ ระยะเวลาของการเดินทางจะต้องติดต่อกันไม่เกิน 90 วัน
 • บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และ/หรือ ค่าอวัยวะเทียมแบบถาวร กรณีที่ผู้เอาประกันถือกรมธรรม์ต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
 • ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและ อุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท
 • สามารถต่ออายุต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี เบี้ยประกันและความคุ้มครอง อาจถูกปรับตามประวัติสินไหม ความเสี่ยงด้านสุขภาพและอายุที่เพิ่มขึ้น