More than just insurance.
Pacific Cross provides peace of mind.

Pacific Cross Insurance brings over 65 years of experience to the health and travel insurance industry in Asia.

บริษัทประกัน พร้อมวางแผน ดูแลทุกช่วงวัย

แปซิฟิค ครอสเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำ ที่มากด้วยประสบการณ์มากกว่า 65 ปี ในด้านการรับประกันสุขภาพ และการประกันภัยการเดินทางในภูมิภาคเอเชีย

ประกันสุขภาพ

ประกันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแปซิฟิค ครอส ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1975 บริหารโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านประกันสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย ในปัจจุบันกลุ่ม บริษัท แปซิฟิค ครอส ยังคงรักษาตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพและการเดินทาง