โครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม

ประกันแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม

แผนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม
เป็นแผนประกันที่คุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่ทำงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย
บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) มีความตั้งใจที่จะนำเสนอแผนประกันที่สามารถดูแลค่ารักษาพยาบาล
ในแต่ละครั้งได้อย่างครอบคลุมเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้อุ่นใจและได้ประโยชน์สูงสุดในการทำประกัน
ผ่านศูนย์ประสานงาน “Labourinsure ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม”

null

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD)

150,000 บาท

null

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

1,000 บาท รักษาสูงสุดไม่เกิน 15 ครั้ง

null

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ

(อ.บ.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป ไม่รวมฆาตกรรม ลอบทำร้ายและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

100,000 บาท (กรณีเกิดจากอุบัติเหตุ)