เรียกร้องสินไหม

คุณสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการรักษาพยาบาลโดยขั้นตอนง่าย ๆ ได้จากรายการด้านล่างนี้

ติดต่อเจ้าหน้าที่เรียกร้องสินไหม

+662-401-9189

+662-401-9187

Claims@th.pacificcrosshealth.com

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสินไหม

Fax Claim
1. แบบฟอร์มการแจ้ง Admit (เคลมฟอร์มส่วนที่ 1) และ Pre-Arrange
2. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน (เคลมฟอร์มส่วนที่ 2)
3. บัตรประกันสุขภาพ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
Reimbursement
1. แบบฟอร์มการแจ้ง Admit (เคลมฟอร์มส่วนที่ 1) และ Pre-Arrange
2. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน (เคลมฟอร์มส่วนที่ 2)
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (สำหรับอ้างอิงในการสั่งจ่าย)
4. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ติดต่อเจ้าหน้าที่เรียกร้องสินไหม

+662-401-9189

+662-401-9187

Claims@th.pacificcrosshealth.com

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสินไหม

1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยอุบัติเหตุ (OPD, OPD-ER Form) → คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (สำหรับอ้างอิงในการสั่งจ่าย)
3. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย

Note: Incase of no additional document required the payment process shall finished within 5 working days

ติดต่อเจ้าหน้าที่เรียกร้องสินไหม

+662-401-9189

+662-401-9187

Claims@th.pacificcrosshealth.com