นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

เนื่องจาก บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด มหาชน (“บริษัท”) เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประกันสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัวของบุคคล บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ข้อมูลของท่านเจ้าของข้อมูล ลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้รับการดูแลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย (ประมวลผล) ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูล เพื่อให้ความเชื่อมั่นแก่เจ้าของข้อมูล บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น ดังปรากฏรายละเอียดดังนี้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของ

1.คำนิยาม
2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
3.แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
4.วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
6.ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
7.การใช้งานคุกกี้ และ/หรือ เทคโนโลยีที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
8.การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
9.การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
10.บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
11.สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน
12.ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
13.การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
14.ช่องทางการติดต่อ
15.กฎหมายที่ใช้บังคับ

การติดต่อกับบริษัทฯ

หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำ คำถาม ข้อร้องเรียนหรือต้องการใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 21 ห้อง 21-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. (วันจันทร์ ถึงวันศุกร์)
อีเมล: thdpo@th.pacificcrosshealth.com