ประกันสุขภาพ

null
คุ้มครอง 24 ชั่วโมงและทั่วโลก กรณีฉุกเฉิน
null
สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 99 ปี
null
ปรับเปลี่ยนแผนประกันภัยเพื่อรับส่วนลดเพิ่มได้ตามความต้องการ
null
รับประกันภัยแม้มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ

ความคุ้มครองสำหรับ Premier Plan

ความคุ้มครอง

PREMIER

PREMIER PLUS

ตัวเลือกโรงพยาบาล

สามารถใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาล

สามารถใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาล

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

ใช้บริการได้ทั่วโลก

ใช้บริการได้ทั่วโลก

ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรค ต่อปีกรมธรรม์

1,200,000

3,000,000

ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน

ค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
(สูงสุดต่อวัน)

5,000
45 วัน

6,000 ไม่จำกัดจำนวนวัน

ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ (สูงสุดต่อวัน)

10,000
15 วัน

12,000 ไม่จำกัดจำนวนวัน

ค่าห้องผ่าตัด

รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

ค่าแพทย์ผ่าตัด รวมการวางแผนผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัด (จ่ายตามจริง)

200,000

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

ค่าปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะสำ หรับตับ หัวใจ ปอด ไต ไขกระดูก และการฟอกไต
รวมค่าใช้จ่ายสำ หรับผู้บริจาค (สูงสุดต่อโรค)

200,000

300,000

ค่าวางยาสลบ

รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

ค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านต่อเนื่องทันที หลังออกจากโรงพยาบาลตามที่แพทย์สั่ง
(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)

20,000

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

ค่ารักษาพยาบาลสำ หรับผู้ป่วยทางจิต กรณีคนไข้ใน

ไม่คุ้มครอง

30,00 โรค
100,000 ตลอดชีวิต

ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่าวินิจฉัยโรค ค่าเอ็กซเรย์ ค่ายา ค่าบริการโลหิตและ
ส่วนประกอบของโลหิต ค่าเช่าเก้าอี้รถเข็น ค่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการผ่าตัด

200,000

300,000

ค่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และอวัยวะเทียมแบบถาวร
(กรุณาตรวจสอบข้อจำกัดในหมายเหตุ ข้อ 12)
รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
ค่าแพทย์เยี่ยม (สูงสุดต่อวัน และไม่เกินจำนวนวันที่กำหนดต่อโรค)

2,500 45 วัน

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

10,000

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

การรักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอกภายใน 24 ชั่วโมง สูงสุดต่ออุบัติเหตุ

10,000

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

แผนประกันสุขภาพแนะนำ

  • 24 Hours Worldwide Emergency Treatment Coverage
  • Guarantee Renewability
  • Your Choice of Discount Options
  • Substandard Risks Considered