ประกันสุขภาพ

null
คุ้มครอง 24 ชั่วโมงและทั่วโลก กรณีฉุกเฉิน
null
สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 99 ปี
null
ปรับเปลี่ยนแผนประกันภัยเพื่อรับส่วนลดเพิ่มได้ตามความต้องการ
null
รับประกันภัยแม้มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ

ความคุ้มครองสำหรับ Standard Plan

ความคุ้มครอง (BENEFITS) STANDARD STANDARD PLUS STANDARD EXTRA
ตัวเลือกโรงพยาบาล Hospital Choices ไม่สามารถใช้บริการโรงพยาบาล บีเอนเอช บำรุงราษฎร์ กรุงเทพ
พญาไท เปาโล และสมิติเวช*
These products cannot be used at BNH, Bumrungrad, Bangkok General,
Phyathai, Paolo, and Samittivej Hospitals*
ไม่สามารถใช้บริการโรงพยาบาล บีเอนเอช บำรุงราษฎร์ กรุงเทพ
พญาไท เปาโล และสมิติเวช*
These products cannot be used at BNH, Bumrungrad, Bangkok General,
Phyathai, Paolo, and Samittivej Hospitals*
สามารถใช้บริการได้
ทุกโรงพยาบาล
No Limit on
Hospital Choices
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
Emergency Medical Evacuation Service
ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
Thailand Evacuation Only
ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
Thailand Evacuation Only
ใช้บริการได้ทั่วโลก
Worldwide Evacuation
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรค ต่อปีกรมธรรม์
Maximum Limit per Disability per Policy year
270,000 450,000 780,000
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน (Inpatient Benefits)
ค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ
(สูงสุดต่อวัน และไม่เกิน 45 วันต่อโรค)
Room and Board, Nursing Charge, Other Medical Charge
(Maximum limit per day, 45 days per disability)
2,000 3,000 4,000
ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ
(สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 15 วันต่อโรค)
Intensive Care Unit and Coronary Care Unit
(Maximum limit per day, 15 days per disability)
4,000 6,000 8,000
ค่าห้องผ่าตัด
Operating Theatre
รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
Included in Hospital Expenses
ค่าแพทย์ผ่าตัด รวมการวางแผนผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัด (จ่ายตามจริง)
Surgical’s Fee Including Pre-Surgical Assessment and Normal
Post-Surgical Care (Actual Expenses)
20,000 50,000 100,000
ค่าปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะสำ หรับตับ หัวใจ ปอด ไต ไขกระดูก และ
การฟอกไต รวมค่าใช้จ่ายสำ หรับผู้บริจาค (สูงสุดต่อโรค)
Organ Transplant’s Fee for Liver, Heart, Lung, Kidneys, Bone Marrow and
Kidney Dialysis Including Donor’s Costs (Maximum per disability)
รวมอยู่ในค่าผ่าตัด
Included in Surgical Fee
100,000
ค่าวางยาสลบ
Anaesthetist’s Fee
รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
Included in Hospital Expenses
ค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านต่อเนื่องทันที หลังออกจากโรงพยาบาลตามที่แพทย์สั่ง
(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
Private Nurse Fee recommended by physician immediate
after hospitalization (Up to 30 days)
ไม่คุ้มครอง
Not Covered
ไม่คุ้มครอง
Not Covered
10,000
ค่ารักษาพยาบาลสำ หรับผู้ป่วยทางจิต กรณีคนไข้ใน
Inpatient Psychiatric/Mental Disorder
ไม่คุ้มครอง
Not Covered
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่าวินิจฉัยโรค ค่าเอ็กซเรย์ ค่ายา ค่าบริการโลหิต
และส่วนประกอบของโลหิต ค่าเช่าเก้าอี้รถเข็น ค่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในการผ่าตัด
Hospital Expenses : Diagnostic Laboratory Fee, X-rays, Prescribed
Medicines, Blood and Plasma, Wheel Chair Rentals, Surgical Appliances
20,000 50,000 100,000
ค่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และอวัยวะเทียมแบบถาวร
(กรุณาตรวจสอบข้อจำ กัดในหมายเหตุ ข้อ 12)
Permanent implanted medical devices and artificial organs
(Please see remark no. 12)
รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
Included in Hospital Expenses

แผนประกันสุขภาพแนะนำ

  • 24 Hours Worldwide Emergency Treatment Coverage
  • Guarantee Renewability
  • Your Choice of Discount Options
  • Substandard Risks Considered