แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Standard

null
ต่ออายุได้ตลอดชีพ
null
คุ้มครองกรณีฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
null
รับประกันภัยตามประวัติสุขภาพ
null
รับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม
null
ใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาลเครือข่ายมากกว่า 450 แห่ง
null
ไม่ต้องสำรองจ่าย
null
เลือกรับส่วนลดเบี้ยประกันตามความต้องการ
null
คุ้มครอง COVID-19
null
รับพิจารณาแม้มีปัญหาสุขภาพ

ความคุ้มครองสำหรับ Standard Plan

ความคุ้มครอง (BENEFITS) STANDARD STANDARD PLUS STANDARD EXTRA
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 270,000 450,000 780,000
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 45 วัน
2,000 ต่อวัน 3,000 ต่อวัน 4,000 ต่อวัน
ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ, ไม่เกิน 15 วัน 4,000 ต่อวัน 6,000 ต่อวัน 8,000 ต่อวัน
ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด
และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
20,000 50,000 100,000
ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน
ไม่เกิน 14 วัน
2,000 3,000 4,000
ค่าแพทย์ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง, ไม่เกิน 45 วัน 1,200 ต่อวัน 1,700 ต่อวัน 2,200 ต่อวัน
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
20,000 50,000 100,000
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ค่าปลูกถ่าย
หรือเปลี่ยนอวัยวะสำหรับ ตับ หัวใจ ปอด ไต ไขกระดูก
และรวมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริจาค ต่อการเข้าพักรักษา
เป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
40,000 100,000 200,000
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) 20,000 50,000 100,000

” เลือกแผนประกันที่เหมาะสำหรับคุณ “

แผนประกันสุขภาพแนะนำ