ประกันสุขภาพ

null
คุ้มครอง 24 ชั่วโมงและทั่วโลก กรณีฉุกเฉิน
null
สามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 99 ปี
null
ปรับเปลี่ยนแผนประกันภัยเพื่อรับส่วนลดเพิ่มได้ตามความต้องการ
null
รับประกันภัยแม้มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ

Coverage of Ultima Plan

ความคุ้มครอง

ULTIMA

ULTIMA PLUS

ตัวเลือกโรงพยาบาล

สามารถใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาล

สามารถใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาล และคุ้มครองค่าอวัยวะเทียม เครื่องกระตุ้นหัวใจและเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วโลก

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วโลก

ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรค ต่อปีกรมธรรม์

20,000,000

50,000,000

ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน

ค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
(สูงสุดต่อวัน)

16,000

18,000

ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ (สูงสุดต่อวัน)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

ค่าห้องผ่าตัด

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

ค่าแพทย์ผ่าตัด รวมการวางแผนผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัด (จ่ายตามจริง)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

ค่าปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะสำ หรับตับ หัวใจ ปอด ไต ไขกระดูก และการฟอกไต
รวมค่าใช้จ่ายสำ หรับผู้บริจาค (สูงสุดต่อโรค)

2,000,000

3,000,000

ค่าวางยาสลบ

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

ค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านต่อเนื่องทันที หลังออกจากโรงพยาบาลตามที่แพทย์สั่ง
(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

ค่ารักษาพยาบาลสำ หรับผู้ป่วยทางจิต กรณีคนไข้ใน

100,000
ต่อโรค
400,000
ตลอดชีวิต

200,000
ต่อโรค
400,000
ตลอดชีวิต

ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่าวินิจฉัยโรค ค่าเอ็กซเรย์ ค่ายา ค่าบริการ
โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าเช่าเก้าอี้รถเข็น และค่าอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผ่าตัด

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ

แผนประกันสุขภาพอื่นๆ

  • 24 Hours Worldwide Emergency Treatment Coverage
  • Guarantee Renewability
  • Your Choice of Discount Options
  • Substandard Risks Considered