ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1.
นายบัญชา ทานพระกร
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.
ดร. ไม คาน บุ่ย มินห์
กรรมการ
3.
นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์
กรรมการ
4.
นางชมพรรณ กุลนิเทศ
กรรมการอิสระ
5.
นายณัฐ เอื้อวิทยา
กรรมการอิสระ
6.
นางสาวทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดูแล และจัดการบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทางคณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฎิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยจะกำหนดเงื่อนไขให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

  1. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทฯและกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพทย์สินและรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
  3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้งคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
  4. การบริหารความเสี่ยงต่างๆให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึงปฎิบัติที่ดี
  5. พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  6. กำกับดูแล หรือ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและมอบหมายให้กำกับดูแล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ (ซึ่งยืดหยุ่นพอสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี) บริหารจัดการและกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์