ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

การสรรหาและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอรินทร์ชัย ธรรมวงศ์ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่เสนอนโยบายการสรรหา การกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรม ถูกต้องตามเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่

1. องค์ประกอบ
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการ บริษัท ประกอบด้วยกรรมการ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสรรหา กำหนดค่า ตอบแทน การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

2. คุณสมบัติ

2.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนมีความเข้าใจถึง หน้าทีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล
2.2 มีความอิสระ และต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้
3.2 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

3.2.1 ครบกำหนดตามวาระ
3.2.2 ลาออก
3.2.3 ตาย
3.2.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำแหน่ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากครบกำหนดตามวาระให้คณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ขึ้นเป็นกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ สรรหากำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งตนแทน

4. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถ สนับสนุนงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนด ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

4.1 ด้านการสรรหา

• กำหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
• พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง หรือตามความเหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
• พิจารณาสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดแนวทางการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อพิจารณา ปรับผลตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

4.2 ด้านกำหนดค่าตอบแทน

• เสนอแนวทางและวิธีการในการกำหนดค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง เงินรางวัล และบำเหน็จ รวมทั้ง ประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
• เสนอแนะนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ให้เหมาะสมและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน และนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.3 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอแนะการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลรวมถึงการจัดโครงสร้างองค์กร
ระบบประเมินผลการทำงานของพนักงาน พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนพนักงาน เพื่อให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การบริหารงานของบริษัทฯ

• พิจารณากลั่นกลองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
• เสนอแนะนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ให้เหมาะสมและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
• ดูแลกำหนดนโยบายให้มีอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมที่สามารถ สรรหา บรรจุบุคลากร จากภายนอก และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรภายในที่มีศักยภาพ

4.4 ด้านอื่นๆ

• ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ ให้กรรมการที่มาร่วมประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานในที่ประชุม
5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นชี้ขาด
5.5 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องหนึ่งเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6. การรายงาน

6.1 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง
6.2 สรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

7. การจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
องค์ประกอบของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• ฝ่ายทรัพยาการบุคคลเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำทุกปี
• พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและดำเนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
• เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ