ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

คณะผู้บริหาร

1.
ดร. ไม คาน บุ่ย มินห์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.
นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร-พัฒนาธุรกิจ
3.
นายยสวันต์รังษิกร ทัตตเตรยะ ศักยดิ์สิงหนาท
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

มีขอบเขตหน้าที่และอำนาจของกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินงานแทนคณะกรรมการ บริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. บริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบและข้อบังคับ และมติที่ออกโดยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯและให้มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และในการบริหารกิจการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงาน และลูกจ้าง ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงาน และการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมาย แรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีอำนาจกระทำแทน และผูกพันบริษัทดในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1 เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำกิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้

4. การบริหารความเสี่ยงต่างๆให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึงปฎิบัติที่ดี

5. พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น