ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

คณะผู้บริหารของบริษัท

1. นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวโอภาษณ์ ศิริแสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
4. นายสุรินทร์ สุชาติโชติวงษ์ กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายธนฉัตร แก้วใจเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
6. นางสาววีรภัทร อุดมคำ กรรมการ

มีขอบเขตหน้าที่และอำนาจของกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินงานแทนคณะกรรมการ บริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. บริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบและข้อบังคับ และมติที่ออกโดยที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯและให้มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และในการบริหารกิจการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงาน และลูกจ้าง ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงาน และการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมาย แรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีอำนาจกระทำแทน และผูกพันบริษัทดในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1 เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำกิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้

4. การบริหารความเสี่ยงต่างๆให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึงปฎิบัติที่ดี

5. พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น