ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

การบริหารจัดการเงินกองทุนของบริษัท

บริษัทฯได้กำหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนชั้นต่ำเป็นการภายในที่ระดับ 180% และได้ทำการประมาณการอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนรวมอยู่ในแผนธุรกิจของ บริษัท โดยมีการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อ ไปยังคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากกระบวนการประเมินและจัดการ ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจโดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีกระบวนการประเมินและจัดการ ความเสี่ยงทางด้านเงินกองทุน โดยพิจารณาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ ระดับเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ สำหรับความเสี่ยงจากกิจกรรมทางธุรกิจประเภทต่างๆ รวมไปถึงการหาทางจัดการกับ ความเสี่ยงนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ
• ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำหนดประเภทและชนิดของเงิน กองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย กำหนดให้นายทะเบียน อาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้
• เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
• รายการข้างต้นคำนวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย