ภาพรวมบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและ
นโยบายการควบคุมภายในของบริษัทฯ

กรอบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและค่านิยมที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติในการดำเนิน ธุรกิจและกำหนดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้สภาพ แวดล้อมของการควบคุมที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี หน้าที่อย่างหนึ่งของบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือกรมธรรม์ เจ้าหนี้ และหน่วยงาน กำกับดูแล คือ การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลดังกล่าวว่า บริษัทฯ มีระบบ การควบคุมภายในที่ดีและความเสี่ยงที่สำคัญจะได้รับการบริหารจัดการ ด้วยความระมัดระวังเหมาะสม ดังนี้

null

จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct)

มาตรฐานการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจทุกขั้นตอนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ ตรงไปตรงมา อีกทั้งเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์อันพึงได้รับของพนักงานของเรา เราจะเคารพต่อผลประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ที่เราติดต่อธุรกิจด้วยเช่นเดียวกัน

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจอย่างมั่นคง ต่อเนื่องและยั่งยืนผ่านการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรงไปตรงมา

ผู้ร่วมธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างสัมพันธภาพที่นำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกับ ลูกค้า คู่ค้า อื่นๆ บริษัทฯคาดหวังว่าในการทำธุรกิจร่วมกัน ผู้ร่วมธุรกิจจะยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกัน

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดและปัจจัยสำคัญสู่ความ สำเร็จขององค์กร บริษัทฯจึงมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอและยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย แรงงานอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้และตัดสินใจเลือกใช้ บริการกับบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้นจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพและมองหา โอกาสในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไปอยู่เสมอ

การแข่งขันทางการค้า บริษัทฯ เชื่อในการแข่งขันทางการค้าที่ยุติธรรมและสนับสนุนการพัฒนา กฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้าที่เหมาะสม บริษัทฯและพนักงานจะทำธุรกิจเชิงแข่งขันทางการค้า ตามกฎกติกาข้อบังคับอย่างยุติธรรมและถูกต้อง

ความซื่อสัตย์สุจริต เราจะไม่ให้หรือรับสินบนใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งผลประโยชน์ ต่างๆ ทางการเงินและทางธุรกิจอันมิชอบและพนักงานทุกคนต้องไม่เสนอหรือรับของกำนัลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเงินที่จัดอยู่ในข่ายการรับสินบน การเรียกร้องหรือเสนอสินบนใดๆ จะต้อง ได้รับการปฏิเสธโดยทันทีและให้รายงานต่อฝ่ายบริหารหากมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานทุกคน ต้องหลีกเลี่ยงการทำกิจการส่วนตัวหรือ การมีผลประโยชน์ทางการเงินใดๆ ที่อาจขัดกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อบริษัทฯ อยู่ และ จะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในทางมิชอบ

null

ค่านิยม (Core Values)

การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus)
มุ่งสร้างวัฒนธรรมในการตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและระยะยาว เพื่อสร้างความพึงพอใจที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า ผู้ซึ่งนำโอกาสทางธุรกิจมาให้กับเรา

มุ่งประสิทธิผล (Effectiveness-Oriented)
ตั้งมั่นในประสิทธิผลในการทำงานโดยมุ่งผลลัพธ์ ณ จุดสิ้นสุดของกิจกรรมผ่านกระบวนการ กำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ชัดเจน เป็นหนทางในการบรรลุเป้าประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ก่อให้เกิดผลสำเร็จระดับบุคคลทีมงานและองค์กร

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะ การแข่งขันในปัจจุบัน การปรับปรุงงานก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดคุณภาพใหม่ในองค์กร ซึ่งเป็นตัวชี้ขาดการยอมรับของลูกค้าที่สำคัญต้องมีการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ความเป็นมืออาชีพต้องมี คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนสู่ความ เป็นมืออาชีพในสายงานของตนอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญก็คือ ต้องมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ ต่อตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชาติ

การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
การทำงานเป็นทีม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน ทีมทีจะประสบความสำเร็จคือกลุ่มของบุคคลที่ทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การทำงาน เป็นทีมนั้นมีค่าเกินกว่าความหมายคำว่า กลุ่มคน หัวใจของการทำงานเป็นทีมขึ้นอยู่กับการมีผู้นำ ที่เข้มแข็งและผู้ตามที่ขับเคลื่อนงานของทีม เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต้องกระทำด้วยการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ

ความซื่อสัตย์ (Integrity)
ความซื่อสัตย์ เป็นคุณธรรมที่จำเป็นต่อทุกสังคม การมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อหน้าที่การงาน ต่อมิตร ต่อประเทศชาติ นำมาซึ่งการประสบความสำเร็จในชีวิต ความซื่อสัตย์ใน การทำงานจะส่งผลโดยตรงต่อคุณลักษณะส่วนบุคคลของตัวเราเองที่คนอื่นมองหรือรับรู้ในตัวเรา ว่า เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์หรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผลต่อเนื่องไปยังหน่วยงานและองค์กร ของเราเอง