ประกันเดินทาง

travel-outbound

แผนประกันเดินทางต่างประเทศ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • คุ้มครอง 24 ชั่วโมงและทั่วโลกกรณีฉุกเฉิน
  • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • รับประกันตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ ถึง 75 ปี
  • คุ้มครองการเดินทางสูงสุดถึง 180 วัน
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อน)
  • คุ้มครองการเล่นกีฬา ที่ไม่ใช่นักกีฬาอาชีพ
  • ผ่านการรับรองโดยสถานทูตในกลุ่มประเทศยุโรป (เชงเก้น)

ความคุ้มครองของแผนประกันเดินทางต่างประเทศ

เบี้ยประกันรวมภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ (บาท)

เงื่อนไข :

ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยนี้ เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท