ประกันเดินทาง

travel-outbound

แผนประกันเดินทางต่างประเทศ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • คุ้มครอง 24 ชั่วโมงและทั่วโลกกรณีฉุกเฉิน
  • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • รับประกันตั้งแต่อายุ 6 สัปดาห์ ถึง 75 ปี
  • คุ้มครองการเดินทางสูงสุดถึง 180 วัน
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อน)
  • คุ้มครองการเล่นกีฬา ที่ไม่ใช่นักกีฬาอาชีพ
  • ผ่านการรับรองโดยสถานทูตในกลุ่มประเทศยุโรป (เชงเก้น)

ความคุ้มครองของแผนประกันเดินทางต่างประเทศ

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)

First Class Plus

First Class

Business Class

Visa

Economy

ค่ารักษาพยาบาล
 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน

 

7,500,000

5,000,000

4,000,000

1,500,000

1,000,000

เงินชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 

เงินค่าชดเชย 3,500 บาทต่อวัน กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 

122,500

80,500

42,000

21,000

14,000

อุบัติเหตุส่วนบุคคล
 

กรณีที่เป็นผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 18 ถึง 75 ปี

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

500,000

 

กรณีเด็กอายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ แต่ยังไม่ครบ 18 ปี บริบูรณ์จะได้รับเงินชดเชยจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท

 

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

การให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 

บริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน

*กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินได้จากเอกสารแนบ

คุ้มครองตามจริง

คุ้มครองตามจริง

คุ้มครองตามจริง

คุ้มครองตามจริง

ไม่คุ้มครอง

เบี้ยประกันรวมภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ (บาท)

จำนวนวัน

First Class Plus

First Class

Business Class

Visa

Economy

1-4

1,236

898

763

599

241

5-7

1,806

1,284

1,085

767

302

8-10

2,082

1,483

1,254

854

327

11-14

2,509

1,768

1,421

946

375

15-22

3,201

2,251

1,698

1,117

443

23-31

4,359

2,863

2,185

1,441

548

32-45

5,181

3,446

2,662

1,784

633

46-62

6,035

4,052

3,155

2,136

723

63-75

6,210

4,225

3,331

2,310

723

76-90

7,355

5,013

3,960

2,738

854

91-120

8,674

5,976

4,764

3,341

982

121-150

10,114

7,047

5,671

4,038

1,116

151-180

11,434

8,008

6,476

4,641

1,245

เงื่อนไข :

ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยนี้ เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท