คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ความเจ็บป่วยของบุคคลหรือสภาวะสุขภาพใดๆที่ทราบและเป็นอยู่ก่อนที่จะมีการเขียนและลงนามในสัญญาประกันภัย กรมธรรม์ประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิต มักจะมีการระบุโรคที่เป็นอยู่ก่อนของผู้ประกันตนก่อนที่จะทำสัญญาประกันสำหรับบุคคลนั้น โดยทั่วไปจะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นอยู่ก่อนจนกว่าจะพ้นระยะเวลาที่กำหนด ในบางกรณี อาจไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นอยู่ก่อน
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 10 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามจำนวนเงินที่เรียกร้อง ต้องใช้เอกสารใบเสร็จต้นฉบับ (ไม่ใช่สำเนา) ประกอบการเรียกร้องของผู้ประกันตน
เอกสารประกอบการเรียกร้องทั้งหมดสามารถส่งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ในกรณีที่จัดทำเอกสารเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการรับรองและแปลแล้วเพื่อประกอบการเรียกร้องของผู้ประกันตน หากบริษัทจำเป็นต้องแปลเอกสารประกอบการเรียกร้อง ค่าใช้จ่ายในการแปลจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่สามารถเรียกร้องได้
การชำระค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์และผลประโยชน์ที่ต้องชำระ การเรียกร้องของท่านต้องมีเอกสารประกอบที่เหมาะสม ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อ
หมายความว่าท่านสามารถเข้ารับบริการในโรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่ายของเราทั่วประเทศไทย ลาว และกัมพูชา (จำนวนประมาณ 340 แห่ง) และเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องจ่ายบิลก่อน จากนั้นการเรียกร้องของท่านจากบริษัทจะอยู่ภายใต้สิทธิประโยชน์ ระดับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่บังคับใช้ หากท่านไม่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่าย ค่าใช้จ่ายของท่านจะถูกจ่ายคืนเมื่อทางเราได้รับเอกสารครบถ้วนจากท่าน ในกรณีนี้ ท่านต้อง "ชำระเงินก่อน แล้วจึงขอคืน"ค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าวิตก หลายคนไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอสำหรับค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ ซึ่งมีมูลค่านับล้านบาท บริษัทประกันสุขภาพสามารถให้ความอุ่นใจในเรื่อง "การเงิน" เมื่อซื้อกรมธรรม์ ระดับสิทธิประโยชน์ที่เลือกจะส่งผลต่อระดับการสนับสนุนทางการเงินที่ได้รับหลักประกัน
ในอดีต ชาวต่างชาติที่พักอาศัยในไทยส่วนใหญ่มักมีทางเลือกในการเดินทางกลับประเทศของตนเพื่อรับการรักษาในกรณีเจ็บป่วยร้ายแรง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลหลายประเทศได้ทำการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าทางเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป
นอกจากนี้ บางประเทศ ประกันสุขภาพระหว่างประเทศยังอนุญาตให้ท่านเข้ารับบริการตามโรงพยาบาลชั้นนำต่างประเทศ มีการหลีกเลี่ยงเครือข่ายโรงพยาบาลตามท้องถิ่น รวมทั้งอาจมีการส่งตัวผู้ป่วยกลับประเทศภูมิลำเนาเพื่อรับการรักษาพยาบาล ได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวญาติมิตร กรมธรรม์จะคุ้มครองอุบัติเหตุที่ท่านไม่สามารถคาดเดาได้ ประกันสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความสบายใจ
คือเปอร์เซ็นต์ค่ารักษาพยาบาลซึ่งผู้ประกันตนรับผิดชอบ จุดประสงค์ของการนี้คือเพื่อช่วยคุมราคาเบี้ยประกัน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ถือกรมธรรม์สามารถพิจารณาได้ว่ามีจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือว่าแค่อาศัยบริการร้านขายยาในพื้นที่ก็เพียงพอในการช่วยบรรเทาความเจ็บป่วย เบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บจะสอดคล้องกับเงื่อนไขในการจ่ายร่วม สำหรับค่ารับผิดส่วนแรกคือระดับค่ารักษาพยาบาลรายปีที่ผู้ประกันตนต้องจ่ายก่อนที่จะมีการเรียกร้องภายใต้กรมธรรม์ของตน
เมื่อท่านแสดงบัตรรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่ายเพื่อจ่ายค่าสินไหม เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะขอให้ท่านชำระเงินจ่ายร่วมตามค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับอนุมัติจากบริษัทประกัน
ไม่มีข้อจำกัดของโรงพยาบาล ท่านมีอิสระที่จะเข้ารับบริการที่ใดที่หนึ่งได้ตามความต้องการ บมจ. ประกันสุขภาพ แปซิฟิค ครอส มีเครือข่ายโรงพยาบาลกว่า 340 แห่งทั่วประเทศไทย ลาว และกัมพูชา เมื่อท่านแสดงบัตรสุขภาพที่โรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่ง ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินจากเราโดยตรงในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่เรารับผิดชอบ รายชื่อสมาชิกเครือข่ายโรงพยาบาลมีอยู่ในคู่มือกรมธรรม์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง อย่างไรก็ตาม หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อ บมจ. ประกันสุขภาพแปซิฟิค ครอส ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 401 9189 เรายินดีที่จะชี้แจงข้อมูลต่างๆให้ท่านทราบ
หากท่านรับยาประเภทที่จำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น เพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง แพทย์จะให้สำเนาใบรับรองแพทย์แก่บริษัทประกันแล้ว บริษัทประกันจะทราบว่ามีใบสั่งยาระบุ ชนิด ปริมาณ และความถี่ในการรักษา กรณีเช่นนี้ ท่านสามารถไปที่ร้านขายยาใกล้บ้านและซื้อยาที่ต้องการได้

นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับใบสั่งยาแบบครั้งเดียว ท่านยังสามารถนำใบสั่งแพทย์ไปที่ร้านขายยาเพื่อรับยาของท่าน ในการเบิกค่าใช้จ่ายเหล่านี้จากบริษัทประกัน ท่านต้องมีใบสั่งแพทย์ฉบับจริง ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จรับเงินฉบับจริงจากเภสัชกร

ท่านสามารถรับยาประจำตัวได้ที่ร้านขายยาในพื้นที่ที่ลงทะเบียนไว้ได้ (เช่น ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ยาลดคอเลสเตอรอล ฯลฯ) ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์ของท่าน ร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียนนั้นจำเป็นต้องออกใบเสร็จรับเงินซึ่งมีชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รวมทั้งชื่อนามสกุลและเลขทะเบียนของเภสัชกรที่สั่งยา ต้องใช้เอกสารต้นฉบับเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงินคืน การเข้ารับการตรวจดังกล่าวจัดเป็นบริการประเภทผู้ป่วยนอกภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของท่าน
โรคที่เป็นอยู่ก่อนจะไม่ได้รับความคุ้มครองใต้กรมธรรม์ของเรา เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นการเฉพาะก่อนที่จะเริ่มใช้กรมธรรม์ โรคหรืออาการใดๆที่มีอยู่ก่อนแล้ว หมายถึง โรคหรืออาการทางสุขภาพใดๆ (รวมถึงโรคหรืออาการทางสุขภาพที่เป็นผลมาจากโรคหรืออาการใดๆที่มีอยู่ก่อนแล้วดังกล่าว) ซึ่งกำเริบหรือแสดงอาการในช่วง 5 ปีก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลใช้บังคับครั้งแรก ซึ่งอาจทำให้บุคคลสมควรได้รับการวินิจฉัย การดูแล หรือการรักษาก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลใช้บังคับ
ไม่ได้รับความคุ้มครอง โรคหรือภาวะสุขภาพที่เป็นมาแต่กำเนิดเป็นข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ “โรคหรือภาวะสุขภาพที่เป็นมาแต่กำเนิด” คือ “ความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจตั้งแต่เกิดหรือแสดงอาการภายในหก (6) เดือนนับจากวันที่ทารกเกิด” เป็นภาวะของความผิดปกติทางสรีรวิทยาหรือโครงสร้างที่เกิดขึ้นใน ก่อน หรือเป็นอยู่ ณ เวลาที่ทารกคลอดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

◦ กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม

◦ ปากแหว่ง เพดานโหว่

◦ ความบกพร่องทางการได้ยิน

แผนประกันของเราให้ความคุ้มครองฉุกเฉินทั่วโลก อย่างไรก็ตามจะไม่คุ้มครอง “การรักษาพยาบาลแบบเลือก” ณ ประเทศนั้น ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เว้นแต่ผลประโยชน์นี้จะได้รับการตกลงก่อนที่จะเริ่มใช้กรมธรรม์ และผลประโยชน์ได้มีการระบุเป็นการเฉพาะในแผนของท่าน

▪ อเมริกาเหนือ

▪ ประเทศญี่ปุ่น

▪ ฮ่องกง

▪ ประเทศในสหภาพยุโรป

▪ สวิตเซอร์แลนด์

อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงได้รับความคุ้มครองสำหรับการรักษาอุบัติเหตุและฉุกเฉินในทุกประเทศทั่วโลก 7 วันต่อสัปดาห์ ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน

หมายความว่าท่านสามารถเลือกรับการรักษาพยาบาลที่สำคัญในประเทศที่ท่านเลือกได้ ภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กรมธรรม์ของท่านคุ้มครอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารกรมธรรม์ของท่าน และข้อตกลง คำแนะนำจากแพทย์ของเรา ระดับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นเงินบาท ค่ารักษาอาจเกินระดับผลประโยชน์ของท่าน ในกรณีดังกล่าว สมาชิกผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านั้น
ไม่คุ้มครองการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน และไม่คุ้มครองขั้นตอนการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย
จำกัด จำนวนเงินจะระบุไว้ในตารางผลประโยชน์กรมธรรม์ของท่าน บัตรรักษาพยาบาล รวมถึงเตียง อาหาร และบริการพยาบาล กรมธรรม์แต่ละประเภทมีขีดจำกัดที่ระบุว่าเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ประกันตนต้องจ่ายสำหรับผลประโยชน์เฉพาะนี้ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ชัดเจน ซึ่งคุ้มครอง “ค่าห้อง” ที่ระบุไว้ เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายส่วนเกินผู้ประกันตนจะต้องรับผิดชอบ
พักห้องส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายจะจำกัดตามอัตรารายวันที่ระบุในตารางผลประโยชน์หรือบัตรรักษาพยาบาลของท่าน รวมทั้งเตียง อาหาร และบริการพยาบาล
คุ้มครอง ในกรณีที่กรมธรรม์ที่ท่านซื้อให้ความคุ้มครองด้านนี้เป็นการเฉพาะเท่านั้น ท่านจะได้รับอนุญาตให้เข้ารับการตรวจผู้ป่วยนอกได้หนึ่งครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี การเข้าร้านขายยาหรือร้านเภสัช (นอกโรงพยาบาล) เพื่อซื้อยาถือเป็นผู้ป่วยนอกภายใต้กรมธรรม์ โดยถือว่าท่านมีข้อกำหนดนี้ภายใต้กรมธรรม์ของท่าน
ท่านต้องติดต่อเราเพื่อขออนุมัติล่วงหน้า หากท่านต้องการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลจะให้รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นแก่เรา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของการรักษาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้บริษัทประกันสามารถกำหนดได้ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็น "อัตราปกติและเป็นมาตรฐาน" หรือไม่ บริษัทประกันภัยจะออกเงื่อนไขการอนุมัติผู้ประกันตน จะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป
โดยการเลือกความรับผิดส่วนแรกรายปีในแผน หรือการร่วมจ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาลของท่าน โดยไม่รวมผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก เมื่อทำการเรียกร้องภายใต้กรมธรรม์ ให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลของท่าน (ผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก) เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง เช่น ปริมาณยาที่ได้รับ ถามตัวเองด้วยคำถาม - ถูกต้องหรือไม่?
ได้ เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน พึงสละเวลาอ่านใบสถานะสุขภาพของท่าน
ท่านหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายต้องติดต่อเราทันทีที่สามารถกระทำได้
แพทย์ที่ปรึกษาต้องระบุการรักษาที่จำเป็นและระบุชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะทำหัตถการด้วย โดยส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อการยอมรับและอนุมัติก่อน จากนั้นท่านจึงสามารถไปพบผู้เชี่ยวชาญได้
ในกรณีที่สถานพยาบาลในท้องถิ่นของเราเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการกับอาการของท่านได้ ท่านหรือแพทย์ผู้ให้การรักษาจำเป็นต้องติดต่อศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงของเราทันที จากนั้นจะสามารถประเมินอาการของท่านด้วยการเตรียมการที่จำเป็นเพื่อให้ท่านได้รับการเคลื่อนย้ายหรือส่งตัวไปยังสถานที่ที่ใกล้ที่สุดซึ่งถือว่ายอมรับได้เพื่อรับการรักษาที่จำเป็น
ภาวะเรื้อรังคืออาการทางสุขภาพที่มีระยะเวลามากกว่า 6 สัปดาห์ รวมถึง:

▪ โรคหัวใจ

▪ โรคเบาหวาน

▪ โรคความดันโลหิตสูง

▪ ภาวะไขมันในเลือดสูง

▪ โรคข้ออักเสบ

▪ ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นซ้ำหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีก

▪ ความเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าติดตาม ปรึกษา ตรวจร่างกาย หรือการทดสอบ

หมายเหตุ: รายการข้างต้นนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางในการตีความอาการเรื้อรังเท่านั้น

กรอกใบสมัครสำหรับบุตรของท่าน ส่งไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อรับความคุ้มครอง จากนั้นจะมีการแจ้งเงื่อนไขการยอมรับแก่ท่าน เมื่อได้รับการยอมรับบุตรของท่านจะได้รับความคุ้มครอง "ผู้ป่วยใน" ฟรี ตั้งแต่วันที่รับประกันจนถึงวันที่ต่ออายุกรมธรรม์ครั้งถัดไป ไม่มีความคุ้มครองสำหรับการรักษาผู้ป่วยนอก "การตรวจสุขภาพ" และ "การฉีดวัคซีน"
ในกรณีที่ไม่มีผลประโยชน์การคลอดบุตรที่ใช้บังคับกับกรมธรรม์ของท่าน "ความคุ้มครองฟรี" สำหรับเด็กแรกเกิดยังคงมีผลบังคับใช้ (ไม่รวมแผนกลุ่ม) เบี้ยประกันช่วงอายุสำหรับเด็กทุกวัยจะใช้ ณ วันที่ต่ออายุกรมธรรม์ ผู้ปกครองสามารถสมัครรับความคุ้มครองของเด็กภายใต้แผนกรมธรรม์ของตนหรือเป็นกรมธรรม์เดี่ยว อย่างไรก็ตาม ไม่มีความคุ้มครองสำหรับเด็กแรกเกิดที่มีอายุน้อยกว่า 15 วัน
การสมัครสำหรับเด็กสามารถทำได้โดยผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง
ในกรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บป่วยหรือโรคที่เข้าเกณฑ์ และท่านเป็นสมาชิกของ SSI ท่านสามารถเลือกใช้สิทธิประโยชน์ของ SSI ก่อนได้ ค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่มีสิทธิ์คุ้มครองโดย SSI จะได้รับความคุ้มครองโดยกรมธรรม์ของ บมจ. ประกันสุขภาพแปซิฟิค ครอส ของท่านทั้งหมด จนถึงวงเงินที่ระบุไว้ในบัตรสมาชิกของท่าน
ยาตามใบสั่งแพทย์ได้รับความคุ้มครองแม้ว่าจะซื้อจากร้านขายยาหรือร้านเภสัชต่างๆ ทั้งนี้ปริมาณที่ซื้อจะต้องเป็นไปตามปริมาณที่กำหนดในใบรับรองแพทย์ ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่มีตราประทับร้านยาหรือร้านเภสัชเพื่อใช้เบิกจ่าย จากนั้นเราสามารถตรวจสอบใบรับรองแพทย์ที่เรามีในไฟล์เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงินคืน การรับยาจากร้านขายยาจัดเป็นแผนผู้ป่วยนอกตามกรมธรรม์ประกันภัย
เมื่อค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเกิดขึ้นนอกประเทศไทย การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดขึ้นอยู่กับเราในการเบิกคืน กรุณาส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงินสำหรับการปรึกษาแพทย์ เวชภัณฑ์ใดๆ ใบรับรองแพทย์ รวมถึงรายงานการรักษาที่แพทย์ผู้ทำการรักษาจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มที่จะเกิน 100,000 บาท ท่านสามารถติดต่อสำนักงาน บมจ. ประกันสุขภาพแปซิฟิค ครอส หรือผู้ให้บริการฉุกเฉินระหว่างประเทศของเรา (หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อจะอยู่ด้านหลังบัตรสุขภาพของท่าน) เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม หากมีการคุ้มครองการรักษาที่ท่านประสงค์ เราจะดำเนินการจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่มีสิทธิ์ทั้งหมดโดยตรงไปยังสถานพยาบาลที่ท่านเข้ารับการรักษา
ผลประโยชน์หลักด้านการรักษาพยาบาลจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายส่วนเกินภายใต้แผนผู้ป่วยในขั้นพื้นฐานของท่าน หากเงื่อนไขการจ่ายร่วมมีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์ของท่าน จำนวนเงินที่จ่ายร่วมของท่าน จะถูกนำไปใช้กับค่า รักษาพยาบาลที่เข้าเกณฑ์ของท่าน
ได้ ในการเรียกร้องภายใต้กรมธรรม์ ท่านต้องแสดงใบเสร็จรับเงินจากร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียน พร้อมที่อยู่ เลขภาษี ชื่อ เลขทะเบียนของเภสัชกร รวมถึงชื่อและรายละเอียดทั้งหมดของยาที่สั่งจ่ายและปริมาณ
คือค่ารักษาพยาบาล “อัตราปกติและเป็นมาตรฐาน” หรือจำนวนเงินที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันสำหรับบริการเดียวกันหรือคล้ายกันในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกันหรือใกล้เคียงกันโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์รายเดียวกันหรือคล้ายกัน หากศัลยแพทย์ 100 คนคิดค่าใช้จ่ายระหว่าง 40,000 ถึง 60,000 บาทสำหรับการผ่าตัดเดียวกันในบริเวณเดียวกัน ช่วงของอัตราปกติและเป็นมาตรฐานจะอยู่ที่ 40,000 ถึง 60,000 บาท และเฉลี่ยอยู่ที่ 50,000 บาท

หากศัลยแพทย์เรียกเก็บเงินจากท่าน (หรือแพทย์ของท่าน) สูงกว่าที่เราถือว่า “อัตราปกติและเป็นมาตรฐาน” สำหรับบริการที่คุ้มครอง เราอาจไม่อนุญาตให้เรียกร้องเงินเต็มจำนวน

ใช่ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีจะได้รับอนุญาตหลังจากผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งไปแล้วเท่านั้น ท่านต้องตรวจสอบเงื่อนไขกรมธรรม์ของท่านในเรื่องนี้ก่อน
ไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่าราคาประกันสุขภาพจะแพงขึ้น ค่ารักษาพยาบาลยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับครอบครัวที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายอาจมีนัยสำคัญหากไม่ได้จัดทำประกันสุขภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของชุดค่าตอบแทน

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของค่าประกันสุขภาพสามารถลดลงได้โดยการหาผู้ให้บริการที่จะช่วยให้ท่านสามารถกระจายค่าใช้จ่ายในการชำระเงินได้ตลอดทั้งปี หรือผู้ที่เสนอทางเลือกในการรับผิดส่วนแรกหรือค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามแผนที่ท่านเลือก นอกจากนี้ การเลือกที่จะรับผิดส่วนแรก/ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่สมเหตุสมผลมักจะลดเบี้ยประกันภัยรายปีของท่านลง 20% หรือมากกว่านั้น การเลือกกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับที่ท่านต้องการ การได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องผ่านนายหน้าประกันสุขภาพยังสามารถลดค่าเบี้ยประกันภัยได้อีกด้วย

อย่างที่ท่านคิดไว้ว่าค่าประกันสุขภาพจะเริ่มแพงขึ้นเมื่อเริ่มสูงวัย ประกันสุขภาพมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ เช่น อายุมากกว่า 60 ปี การได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่คุ้มครองอายุของท่านหรือเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากอายุของท่าน (แม้ว่าท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงดีก็ตาม) สามารถควบคุมเบี้ยประกันได้ในระดับหนึ่งผ่านการเลือกใช้ความรับผิดส่วนแรกหรือการจ่ายร่วมภายใต้กรมธรรม์ของท่าน
ประกันภัยมีไว้สำหรับความเสียหายที่ท่านไม่สามารถจ่ายด้วยกำลังของตัวเองได้!

ความคุ้มครองสำหรับค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพตามปกติ การไปพบแพทย์เป็นประจำสำหรับโรคทั่วไป ล้วนเพิ่มเบี้ยประกันภัยอย่างมีนัยสำคัญ บริการดังกล่าวถือว่ายังมีราคาค่อนข้างแพงในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนใดๆ ที่ท่านเลือกจะคุ้มครองการรักษาใดๆที่ร้ายแรงพอที่จะต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการรักษาเป็นเวลานานในการดูแลรายวัน

ท่านมีทางเลือก สำหรับชาวต่างชาติที่พักในไทยระยะยาว จะได้ประโยชน์ในการซื้อกรมธรรม์ในไทย กรมธรรม์ด้านสุขภาพที่ได้รับอนุญาตในท้องถิ่นสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สำหรับธุรกิจและไม่นับเป็นผลประโยชน์สำหรับพนักงาน ที่สำคัญหากมีข้อพิพาทกับบริษัทประกัน (ในประเทศไทย) ท่านสามารถขอความช่วยเหลือผ่าน คปภ. (สำนักงาน คปภ.) ที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคโดยดูแลให้บริษัทประกันปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมธรรม์และกฎหมาย

การซื้อกรมธรรม์นอกอาณาจักรมิได้ให้ความคุ้มครองดังกล่าว – สอดคล้องกับคำกล่าวเก่าแก่ที่ว่า “ผู้บริโภคต้องรู้จักปกป้องตนเอง”

สมาชิกโครงการกลุ่มบริษัทมักคิดว่าเนื่องจากตนมีประกันสุขภาพที่ผู้ว่าจ้างจัดให้ ตนจึงได้รับการคุ้มครองสำหรับเหตุสุดวิสัยทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากผลประโยชน์โดยรวมต่อปีต่อเงื่อนไขการรักษาพยาบาลของกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท แสดงว่าท่านได้รับความคุ้มครองน้อยไป

หากความคุ้มครองที่ผู้ว่าจ้างเสนอให้ไม่เพียงพอจริงๆ ควรใช้ความคุ้มครองที่มีอยู่สำหรับการรักษาพยาบาลตามปกติและใช้ความรับผิดส่วนแรก/ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับแผนประกันสุขภาพที่คุ้มครองมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้ท่านได้รับการยอมรับจากบริษัทประกันสุขภาพก่อนที่สถานะสมาชิกของท่านใน Group Medical Plan ของบริษัทของท่านจะสิ้นสุดลง ด้วยการใช้ระดับผลประโยชน์ของโครงการบริษัทของท่านเป็นค่ารับผิดส่วนแรกสำหรับกรมธรรม์ของท่านเอง ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงถึง 50% สามารถทำได้สำหรับแผนประกันสุขภาพที่คุ้มครองมากขึ้น

การเป็นสมาชิกของ Group หรือ Employer Medical Plans จะสิ้นสุดเมื่ออายุ 65 ปี

เป็นการยากที่จะแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากข้อเท็จจริงทั้งหมด จากประสบการณ์ แบบสอบถามด้านสุขภาพส่วนใหญ่มุ่งไปที่การรักษาภาวะทางสุขภาพ ไม่ใช่การใช้ยาหรือมาตรการป้องกันใดๆ ด้วยความรู้นี้ บริษัทประกันสามารถรับพิจารณาให้ความคุ้มครองโรคหรืออาการที่ผู้สมัครประสบ ประเด็นที่แท้จริงที่ระบุในคำถามคือผลพวงที่ตามมาของโรคหรืออาการดังกล่าว ในกรณีนี้ บริษัทของเราจะไม่จ่ายเงินสำหรับการตรวจสอบและการรักษาสภาพดังกล่าวแต่จะจ่ายสำหรับผลพวง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย ซึ่งต่างจจากบริษัทอื่นที่ไม่รับประกันผลพวงจากสภาวะทางสุขภาพ
โดยทั่วไป ประกันจะไม่คุ้มครองสภาพที่มีอยู่ก่อน นอกเหนือจากนี้ แผนประกันสุขภาพยังคุ้มครองเหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ท่านควรศึกษาเอกสารกรมธรรม์อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ หรือให้ดีกว่านั้น ควรปรึกษานายหน้าประกันภัยอิสระที่เชี่ยวชาญด้านการประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาทางเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทย
ได้ กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ แปซิฟิค ครอส จำกัด (มหาชน) รับประกันตลอดชีพ

หากท่านต้องการเปลี่ยนบริษัทประกันหลังจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครั้งใหญ่ ท่านมีหน้าที่ทางศีลธรรมที่จะต้องบอกกล่าวแก่ผู้ประกันรายใหม่เกี่ยวกับรายละเอียดของผู้รับประกันรายเดิมและการเรียกร้องของท่าน เพื่อบริษัทใหม่จะได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเรียกร้องของท่านก่อนหน้านี้และใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ท่านนำเสนอ อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันมักมีทัศนคติที่แตกต่างกันไปต่อบุคคลที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสูง จะมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนที่จะเสนอความคุ้มครองโดยผู้รับประกันรายนั้น ในบางกรณี ท่านถูกปฏิเสธความคุ้มครอง

เป็นเรื่องยากที่จะคาดเดา แต่อัตราเงินเฟ้อด้านสุขภาพอยู่ที่ใดก็ได้ระหว่าง 9% ถึง 14% ต่อปีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ รวมถึงความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลและเทคโนโลยี การได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญหากพิจารณาการกำหนดราคาที่ยั่งยืนปีแล้วปีเล่า
โดยทั่วไป กรมธรรม์รูปแบบ "สากล" ส่วนใหญ่จะคุ้มครองการเคลื่อนย้ายและ/หรือการส่งตัวกลับประเทศไทยหากมีความจำเป็นทางการแพทย์ แต่ควรตรวจสอบกรมธรรม์ของท่านให้ดี ประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองการสูญเสียรายได้ มีประกันอื่นๆ เพื่อชดเชยการสูญเสียรายได้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยร้ายแรง ไม่ใช่ทุกกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ดังนั้นท่านต้องตรวจสอบกรมธรรม์ที่ซื้อ บริษัทของเรามีระดับความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลในตัว
โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก่อน
การบำบัดเกี่ยวกับการใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติด
ทำร้ายตนเองให้ได้รับบาดเจ็บ
ศัลยกรรมความงาม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
การรักษาโรคเสพติดหรือโรคย้ำคิดย้ำทำ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD's)
เอชไอวี/เอดส์
ข้อมูลข้างต้นไม่ใช่รายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ โดยทั่วไปบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นอยู่ก่อน ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกัน ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบ ตัวอย่าง เช่น ผู้ป่วยที่ใช้ยาสำหรับความดันโลหิตสูง ผู้รับประกันภัยรายหนึ่งอาจยกเว้นการรักษาสำหรับอาการนี้และอาการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง ในทางกลับกัน หากยารักษาความดันโลหิตของบุคคลนั้นให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ ผู้รับประกันภัยรายอื่นอาจยกเว้นการรักษาความดันโลหิตสูงตามปกติ แต่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่หัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง ฉะนั้นต้องตรวจสอบให้แน่ใจ

ส่วนอื่น ๆ ที่ผู้รับประกันมักจะมีความรัดกุมเป็นพิเศษ หรือไม่ก็ปฏิเสธความคุ้มครอง คือ การรักษาสภาพเรื้อรังเนื่องจากค่ารักษาอาจสูงและต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ภาวะเรื้อรังทั่วไป ได้แก่ :

โรคข้ออักเสบ
โรคหอบหืด
โรคเบาหวาน
โรคลมบ้าหมู
โรคหัวใจ

Do you have any question? Submit it now!