บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

มีความเชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ และอยู่ในภูมิภาคเอเชียมานานกว่า 45 ปี เป็นเจ้าของบริษัทประกันสุขภาพที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปัจจุบัน

เนื่องด้วยธุรกิจบริษัทฯ กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ จึงมองหาผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

ท่านใดที่มีความสนใจ หรือมีเพื่อน/คนรู้จักที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้ามาพูดคุยได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สนใจร่วมงานกับเรา

ท่านใดที่มีความสนใจ หรือมีเพื่อน/คนรู้จักที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้ามาพูดคุยได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

null
02-401-9189 ต่อ 400 หรือ 600j1

Administration Officer-Policy Issuer

  Job Description

 • Position title: Administration Officer / Policy Issuer
 • Location: Bangkok
 • Reporting to: Administration Manager
 • Job purpose: To issue policy package and calculate premium, tax, stamp and commission for agent/broker

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดแยกชุดเอกสารของแต่ละแผนกเพื่อแยกให้กับลูกค้า, ตัวแทน, แผนกบัญชี และเก็บเอกสารเข้าแฟ้มลูกค้า
 • กำหนดเลขกรมธรรม์ลูกค้าและเลขอ้างอิงเพื่อใช้ในองค์กร
 • คำนวณภาษีและอากรแสตมป์ที่ลูกค้าต้องชำระรวมกับค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
 • บันทึกข้อมูลลูกค้าลงในสมุดบันทึก
 • ดูแลงานโปรเจคอื่นๆตามที่บริษัทมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ประสบการณ์ในธุรกิจประกันสุขภาพ
 • มีความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษและศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับประกันสุขภาพ
 • มีทักษะในการใช้ Program Computer Microsoft Office (Word & Excel)
 • สามารถพิมพ์ดีดได้ถูกต้อง และรวดเร็ว
 • สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีภายใต้ความกดดันเรื่องเวลา และมีความระเอียดรอบคอบอย่างสูงในการทำงาน
 • สามารถประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดีj1

Claims Administration Officer

  Job Description

 • Position title: Claims Administration Officer
 • Job Location: Bangkok
 • Reporting to: Claims Manager
 • Job purpose: To assist and support claims department to complete work on time

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบ คีย์ข้อมูลงานเคลม เข้าในระบบ เพื่อทำการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้กับลูกค้า วางบิลให้กับเครือข่ายโรงพยาบาลของบริษัท
 • ปฏิบัติงาน สนับสนุนงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์,อาทิตย์ หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้j1

Claims Assessor

  Job Description

 • Position title: Claims Assessor
 • Location: Bangkok
 • Reporting to: Claims Manager

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พิจารณาสินไหม การเบิกค่ารักษาพยาบาลจากผู้เอาประกัน Fax เคลม, เบิกค่าใช้จ่าย, วางบิลจากโรงพยาบาล
 • ประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการจ่ายสินไหมทดแทน
 • จัดเตรียมข้อมูลงานเคลมต่างๆให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงาน สนับสนุนงานผู้จัดการสินไหม ตามงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านสินไหมทดแทนประกันภัย 1 – 3 ปี
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
 • มีบุคลลิก ทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สามารถทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดได้
 • สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้j1

Medical Advisor

  Job Description

 • Position title: Medical Advisor
 • Job Location: Bangkok
 • Reporting to: Chief Executive Officer / Medical Director

Functional responsibilities

 • Provide medical underwriting consultations.
 • Provide medical expertise in the review of medical claim consultation and discuss client management issues with claims team.
 • Ensure a consistent and timely resolution to medical underwriter queries and medical review claims which have a documented turnaround time and quality standard.
 • Ensure compliance by following laws and regulations, internal control requirements and PCHI/MSS claims policy.
 • Represent the company to ensure medical correspondence regarding claim management to Medical Provider is professional and timely.
 • Provide comprehensive disease updates and updated therapies training to internal and external customers, including the field force if required.
 • Maintain ethical standards of Country operations by contributing proactively to a credible image for company in the local Healthcare and Medical community.

Requirements

 • Male or Female Age 30 – 55 years
 • The applicant must possess a Medical Degree; a specialist (board of medicine) is a plus
 • At least 5 years of medical treatment experience and Insurance field.
 • Good command of English (both written and spoken) is a must
 • Mature, possess strong interpersonal and project management skills
 • Be a team player
 • Able to coach othersj1

International Business Consultant

  Job Description

 • Position title: International Business Consultant
 • Location: Bangkok
 • Reporting to: Director of Client Relationship
 • The company: Pacific Cross Health Insurance

Job Purpose

 • The job of a Direct Sales Executive/Agent is to look for business opportunities – both individual and group who are interested in buying insurance coverage, such as health, personal accident and travel insurance. These sales executives/agents protect policyholders against possible financial losses, large medical bills and other circumstances included in the insurance policy terms and conditions.

Duties and Responsibilities

 • Study all the products and understand them in great details
 • Selling one or more types of insurance plans
 • Attending meetings internally and externally with prospect clients
 • Calculating premiums and providing payment options, explaining to policyholders everything there is to know about the policy, customizing group health and personal accident insurance programs based on customer requirements
 • Support direct Sales Manager in developing and executing marketing strategies to boost sales
 • Handling policy renewals and maintaining records of policyholders

Qualifications

 • A bachelor’s degree in accounting, economics, business administration, or other similar fields.
 • Good command of English language
 • Excellent public speaking skills, interpersonal skills, effective written and communication skills
 • Good organizational, time-management, problem-solving and analytical skills
 • Disciplined, enthusiastic, creative and well organized.
 • Strong interpersonal and communication skills with a willingness to learn.
 • Sales personality/attributes
 • Knowledge in local and national insurance laws, business principles and different types of insurance policies offered is an advantage.

Remuneration Package

 • Base salary it depend on sales experiences
 • Sales Incentive ( Commission )

Benefits

 • Social Security
 • Provident Fund
 • Health & Life Insurance
 • Dental & Vision Benefit
 • Annual leave
 • Annual health check-up
 • Training and on-going learning opportunities provided
 • International working environment with opportunities to develop and growj1

Nurse Claims Assessor (เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม)

  Job Description

 • Position title: Nurse Claims Assessor (เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม)
 • Job Location: Bangkok
 • Reporting to: Claims Manager

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการและประสานงาน fax claims ประจำวัน
 • ดำเนินการและอนุมัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากผู้เอาประกัน หรือการวางบิลจากโรงพยาบาล
 • ประสานงานกับโรงพยาบาล เช่นการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการจ่ายสินไหมทดแทน
 • ปรึกษาหารือกับผู้จัดการฝ่ายสินไหมหรือแพทย์ที่ปรึกษาในการหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดในกรณีเคสที่มีความซับซ้อน
 • ออก GOP (Guarantee of Payment) ในการยืนยันการจ่ายสินไหมทดแทน
 • ตอบคำถามหรือให้คำอธิบายกับโรงพยาบาล ตัวแทน หรือผู้เอาประกันในเรื่องของแผนประกันและความคุ้มครองต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขการจ่ายสินไหมทดแทนและการออก GOP
 • ฝึกสอนและให้คำแนะนำกับพนักงานใหม่ในเรื่องของแผนประกัน ความคุ้มครอง หรือเงื่อนไขต่างๆของกรมธรรม์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 30 – 40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขา พยาบาลศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านสินไหมทดแทนประกันภัย 2 – 5 ปี
 • มีทักษะการ พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พอใช้
 • มีบุคคลิก ทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีความมั่นใจในตัวเอง ทัศนะคติที่ดีในเชิงบวกและสามารถร่วมงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักงานด้านบริการและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดีj1

Sales Coordinator

  Job Description

 • Position title: Sales Coordinator
 • Location: Bangkok
 • Reporting to: Director of Client Relationship

Functional responsibilities

 • Manage account services through quality checks and other follow-up.
 • Manage all documentation related to the sales processes eg. Letters, quotations, claim reports and sales orders.
 • Assist sales staff with new business and renewal business process.
 • Recheck the health insurance policies, endorsement, debit & credit notes and renewal notices.
 • Recheck claim reimbursement payments approved by Claim Department.
 • Respond to customer and intermediary queries and requests
 • Assist sales staff in the collection of Accounts Receivable.
 • Create weekly and monthly sales reports when required.
 • Attend to direct business (when assigned)
 • Recheck and refill the relevant documents in store room.
 • Miscellaneous tasks assigned by either Assistant Manager Director of Sales & Marketing
 • General assistance to Team Leader.
 • Support the achievement of sales goals and KPI’s

Requirement

 • Age 25 – 30 Years
 • Bachelor Degree in business administration or relevant field
 • Certification in sales or marketing will be an asset
 • Computer literacy – Microsoft Office applications.
 • Proven experience in sales; experience as a sales coordinator or in other administrative positions will be considered a plus.
 • Disciplined, Enthusiastic, Creative and well organized.
 • High level of responsibility
 • Pleasant personality.
 • Good problem solving skills.
 • Good in communication both spoken and writing – Good in English Communication is essential.j1

Assistant Manager / Senior Internal Auditor
(ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบภายใน / ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส)

  Job Description

 • Position title: Assistant Manager / Senior Internal Auditor (ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบภายใน / ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส)
 • Job Location: Bangkok
 • Reporting to: Assistant Manager

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีส่วนร่วมในการวางแผนการตรวจสอบ พัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบและแผนการทดสอบในส่วนที่รับผิดชอบและ/หรือที่ได้รับมอบหมาย
 • สอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง
 • จัดการงานตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารการทำงานมีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อค้นพบจากการตรวจสอบ
 • สื่อสารผลการตรวจประเมินและให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการตรวจประเมิน
 • จัดทำและนำเสนอผลการตรวจสอบและร่าง/รายงานการตรวจสอบภายใน
 • ติดตามการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงรายงานการตรวจสอบอย่างถูกต้อง
 • เข้าใจและรักษามาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณ
 • รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบภายใน (ในธุรกิจประกันภัย,การเงิน,การธนาคาร,ตัวแทนประกัน,ตรวจสอบภายนอก) อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการจัดการ, มีปฏิภาณไหวพริบ, มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษทั้งการพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคคลิก ทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะทางการสื่อสารและการต่อรอง
 • มีใจรักงานด้านบริการและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดีj1

Financial Controller Manager

  Job Description

 • Position title: ผู้จัดการควบคุมการเงิน
 • Location: ถ.สาทรเหนือ กรุงเทพมหานคร
 • Reporting to: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้นำและสนับสนุน CFO ตามกลุ่มสนับสนุนภายใน: การเงินและการบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยง ตำแหน่งนี้เป็นพันธมิตรกับ CFO เพื่อประสานงานกลยุทธ์และกระบวนการวางแผนธุรกิจประจำปี ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย CFO ในการมอบความเป็นผู้นำทั่วทั้งบริษัทโดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการวิเคราะห์และการตัดสินทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและการจัดการขององค์กร
 • เป็นผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินสนับสนุนปัญหาทางการเงินทั้งหมดของธุรกิจ เขาหรือเธอให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสรายได้ใหม่และโอกาสที่เป็นไปได้
 • เขาหรือเธอให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อให้สามารถทำการตัดสินใจทางธุรกิจและการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าสูงสุดของ Pacific Cross ในขณะที่จัดการความเสี่ยง
 • ช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ของแผนกให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
 • แนะนำและรักษาระบบของนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่กำหนดระดับการควบคุมที่เพียงพอสำหรับกิจกรรมทางการเงิน
 • ให้คำปรึกษาและเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายรับ รายจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณ ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ และการริเริ่มทางการเงินอื่นๆด้านพันธมิตรทางธุรกิจ
 • ปรับปรุงผลกระทบและความเข้าใจของการรายงานทางการเงินต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ
 • ให้การวิเคราะห์และส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อมโยงรายงานทางการเงินกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • จัดเตรียมหรือริเริ่มการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนทางธุรกิจที่มีอยู่เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน ธุรกิจ และการเงินที่สำคัญ
 • สร้างพันธมิตรและรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของการเงินและการบริหารด้านการลงทุน
 • มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันกับเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลาดการเงินโลก และเหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป
 • ประสานงานกับที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อประเมินข้อมูลทางการเงินและโอกาสในการลงทุน
 • ประเมินความเสี่ยงทางการเงินและผลตอบแทน
 • เจรจาและจัดโครงสร้างรายละเอียดทางการเงิน
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายและสร้างเงินลงทุน
 • ให้คำแนะนำ กลยุทธ์ และคำแนะนำการลงทุน
 • ตัดสินใจเกี่ยวกับโอกาสทางการเงินและการลงทุน
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายและสร้างเงินลงทุนอื่นๆ
 • ตรวจสอบตำแหน่งเงินสดรายวันและรายสัปดาห์
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับยานพาหนะการลงทุน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการชำระเงินทั้งหมดได้รับทุน
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายและสร้างเงินลงทุน
 • ทำหน้าที่อื่น ๆ ที่อาจได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ขององค์กร
 • ทำงานร่วมกับพนักงานคนอื่น ๆ ในกิจกรรมทางสังคม การชุมนุม การสร้างทีม การสนับสนุน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ ความสามัคคี และการดูแลลูกค้าในหมู่พนักงานพีซี

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือการเงิน หรือสาขาบัญชีรับอนุญาตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพอย่างน้อย 5-10 ปี
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นภาษีที่ไม่แสวงหากำไรและไม่แสวงหาผลกำไร
 • มีประสบการณ์ด้านการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการรวมธุรกิจ
 • สามารถใช้ Excel, PowerPoint, Word และระบบบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถภาษาอังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยม
 • มีบุคคลิกและพฤติกรรมที่ดี
 • มีความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับหลักการบัญชีและระบบการเงิน
 • เข้าใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน
 • สามารถสื่อสารแนวคิดทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน
 • มีความรู้ในการทำงานของ Microsoft Office
 • มีทักษะการเขียนและการพูดที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เป็นผู้สร้างทีม
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • เป็นนักคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถและความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
 • สามารถเป็นผู้นำและโค้ชผู้อื่นได้ในขณะที่เป็นผู้เล่นในทีม
 • รักอิสระ เป็นผู้ใหญ่ และมีแรงจูงใจในตนเอง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ยินดีรับคำแนะนำเมื่อจำเป็น
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความตื่นตัว กระฉับกระเฉง และเต็มใจที่จะทำงานหนัก
 • มีความกระตือรือร้น ทุ่มเท และความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จ

Competitive remuneration package will be offered to the successful candidates. Please send your updated resume together with a recent photograph to:
Human Resource Department, Pacific Cross Health Insurance PCL
152 Chartered Square Building 21Fl. Unit 21-01 North Sathorn Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500
(We are conveniently located near to BTS Surasak Station)
Tel. 02-4019189 Ext.400
E-mail: hr@th.pacificcrosshealth.com
***Only shortlisted candidates will be notified***