บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

เราให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกเพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจเมื่อต้องเดินทางไปที่ใดซึ่งห่างจากสถานที่พำนักอาศัยมากกว่า 150 กิโลเมตร โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ความคุ้มครองอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ระหว่างการเดินทางซึ่งห่างจากสถานที่พำนักอาศัยมากกว่า 150 กิโลเมตรและไม่เกิน 90 วัน

  • บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์, บริการประสานงานกับทางโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา
  • บริการส่งตัวกลับภูมิลำเนาเดิม
  • บริการเฝ้าติดตามอาการของผู้ป่วยสม่ำเสมอ
  • บริการด้านการเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย
  • บริการส่งศพกลับประเทศ
  • บริการช่วยเหลือหากกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าเอกสารสูญหาย
  • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเขัารับการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน