ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

คณะกรรมการอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นางทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวสายใจ หวังพัฒนศิริกุล คณะกรรมการตรวจสอบ
3. นาวสาวสุฤทัย ทรงศิริเดช คณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นคณะกรรมการอิสระได้จัดตั้งขึ้นโดยมติ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ดำเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1. องค์ประกอบ

2.1.1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน
2.1.2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มี ความรู้และ ประสบการณ์ ด้านการบัญชี หรือ การเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

2.2. คุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และ ข้อ ๒๐ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุม ภายใน ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 กำหนดขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบ ต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะที่อาจจะมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างอิสระ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมีกำหนดเวลาคราวละ 4ปี นับตั้งแต่วันได้รับการแต่งตั้ง
3.2. กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยมติคณะกรรมการ บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3.3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการตรวจสอบ จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

1.) ลาออก
2.) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3.) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดประกาศ คณกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางบการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูล ที่สำคัญโดยครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
4.2 สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบ การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและรัดกุม ตามกรอบเป็นที่ยอมรับ ตามมาตรฐานสากล รวมถึงกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกำหนดของสำนักงานและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4.4 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
4.5 ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะ กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ดังต่อไปนี้

1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.6 แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมต่อ คณะกรรมการบริษัท
4.7 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานและนโยบาย ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้บริหารและ พนักงานทุกคนรับทราบ

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และ มีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
5.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริหารความเสี่ยงฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลตามความจำเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชุมนั้น ๆ

6. ความรับผิดชอบอื่นๆ

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงถึงความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และต้องเสนอ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีของบริษัทด้วยทั้งนี้ รายงานดังกล่าวควรระบุถึงเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบและภารกิจ หรือกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้กระทำ ในรอบปีที่ผ่านมา และคำแนะนำ
6.2 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
6.3 สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอขออนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแก้ไข
6.4 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายปิยะพัฒน วนอุกฤษฏ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธนฉัตร แก้วใจเพชร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาววีรภัทร อุดมคำ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวโอภาษณ์ ศิริแสน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางนันทนา ศรีสมวงศ์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวศุภราพร สมใจ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (Good Governance) ในด้าน เกี่ยวกับการบริหาร และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัท

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1 พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.2 พิจารณาสอบทาน และให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งรายงานความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
2.3 กำกับดูแลกิจการ การพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ทีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และมีการปฏิบัติ ตามอย่างต่อเนื่อง
2.4 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้ มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
2.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
2.6 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการลงทุน

1. นางชมพรรณ กุลนิเทศ ประธานคณะกรรมการลงทุน
2. นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน คณะกรรมการลงทุน
3. นางสาวโอภาษณ์ ศิริแสน ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน

1. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้มีเพื่อช่วยให้ บริษัทมีการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัทฯ การลงทุนในสินทรัพย์เหล่านั้นจะถูก จัดขึ้นโดยคณะกรรมการลงทุน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นโยบายนี้ มีความสอดคล้อง ดังต่อไปนี้

• กำหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที่ยอมรับได้และไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการรักษาระดับของเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
• กำหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในส่วนของเป้าหมายการบริหารและดำรงเงินกองทุน ของบริษัทและวัตถุประสงค์ รวมทั้งกำหนดและจัดสรรสินทรัพย์และหนี้ ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ สำนักงาน (คปภ.)
• การบริหารความเพียงพอของเงินกองทุนจะต้องคำนึงถึงสภาพคล่องและการกระจุกตัวของเงินกองทุน ของบริษัท
• กำหนดขั้นตอนโครงร่างและเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน โดยผู้จัดการ การลงทุนเป็นประจำตามกำหนด รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร (Board Of Director) และ / หรือ คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)

2. ระเบียบวิธีปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่เกิดจากการลงทุน ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการการลงทุน

2.1 คณะกรรมการบริหาร ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงข ององค์กร และสินทรัพย์ลงทุน
2.2 คณะกรรมการบริหาร อาจมอบหมายอำนาจ เรื่องการลงทุนขององค์กรที่จะเกิดขึ้น ให้อยู่ภายใต้ คณะกรรมการการลงทุน โดยต้องมีคุณสมบัติสมาชิกตามกฎระเบียบของ คปภ.
2.3 คณะกรรมการบริหารหรือ คณะกรรมการการลงทุน อาจจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นที่ปรึกษา การลงทุน หรือผู้จัดการการลงทุน ในการจัดการพอร์ตการลงทุนขององค์กรในกรณีที่จำเป็น
2.4 คณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้มีอำนาจที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือ คณะกรรมการการลงทุน เป็นผู้ที่มี หน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสินทรัพย์การลงทุนขององค์กร โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• ต้องมีการสื่อสารความต้องการทางการเงินขององค์กร ให้กับผู้จัดการการลงทุนในเวลาที่เหมาะสม
• พิจารณาและอนุมัติ วัตถุประสงค์การลงทุน รวมถึงแนวนโยบายและการจัดสรร ของทรัพย์สิน ที่จะนำไปลงทุนเป็นประจำทุกปี
• มีความรอบคอบในการเลือกวิธีการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีคุณภาพ รวมทั้งผู้จัดการ การลงทุน การจัดการสินทรัพย์ ผู้สอบบัญชีและผู้ดูแลสินทรัพย์
• มีการประเมินอย่างสม่ำเสมอในประสิทธิภาพการทำงานของผู้จัดการการลงทุนในด้านการจัดการ สินทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่า ตรงตามแนวทางการดำเนินงาน และตรวจสอบความคืบหน้าให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของการลงทุน
• มีการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานฝ่ายการลงทุน ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กรที่วางไว้