ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

คณะกรรมการอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1.
นางสาวทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง
ประธานกรรมการ
2.
นางสาวสายใจ หวังพัฒนศิริกุล
กรรมการ
3.
นางสาวสุฤทัย ทรงศิริเดช
กรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1.  วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นคณะกรรมการอิสระได้จัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมระบบการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรวมทั้งกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.  องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1.   องค์ประกอบ

2.1.1.    คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยอย่างน้อย 3 ท่าน
2.1.2    ได้รับมติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2.1.3    มีกรรมการอิสระเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด
2.1.4    ประธานกรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท
2.1.5    คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และ ประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือ การเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

2.2.   คุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 กำหนดขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะที่อาจจะมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างอิสระ

3.  วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1   วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมีกำหนดเวลาคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันได้รับการแต่งตั้ง
3.2   กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งเพราะครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้โดยมติคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3.3   กรณีมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มหรือลดจำนวนกรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3.4   นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการตรวจสอบจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

3.4.1    ลาออก
3.4.2    ตาย
3.4.3    คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3.4.4    ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดประกาศ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557

4.  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.1   สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
4.2   สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และ
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4.3   สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกำหนดของสำนักงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4.4   พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
4.5   ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ดังต่อไปนี้.-

(ก)  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข)  การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยไม่ชักช้า

4.6   แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัท
4.7   พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4.8   ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4.9   จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4.10   สอบทานและประเมินกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแก้ไข
4.11   จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
4.12   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

5.  การประชุม

5.1   คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและการดำเนินงานของบริษัทและมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
5.2   ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสมกับวาระการประชุมนั้น ๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.
นายปิยะพัฒน วนอุกฤษฏ์
ประธานกรรมการ
2.
ดร. ไม คาน บุ่ย มินห์
กรรมการ
3.
นายยสวันต์รังษิกร ทัตตเตรยะ ศักยดิ์สิงหนาท
กรรมการ
4.
นายธนฉัตร แก้วใจเพชร
กรรมการ
5.
นายณพวิทย์ เจริญธุระยนต์
กรรมการ และเลขานุการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.  วัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (Good Governance) ในด้านเกี่ยวกับการบริหาร และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัท

2.  หน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1   พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบาย และกรอบการบริการความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.2   พิจารณาสอบทาน และให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งรายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
2.3   กำกับดูแลกิจการ การพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
2.4   สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2.5   ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงสำคัญ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
2.6   ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการลงทุน

1.
นางชมพรรณ กุลนิเทศ
ประธานกรรมการ
2.
ดร. ไม คาน บุ่ย มินห์
กรรมการ

1.  วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้มีเพื่อช่วยให้บริษัทมีการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัทฯการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านั้นจะถูกจัดขึ้นโดยคณะกรรมการการลงทุน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯนโยบายนี้มีความสอดคล้อง ดังต่อไปนี้นี้

1.1   กำหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที่ยอมรับได้และไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษาระดับของเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
1.2   กำหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1.3   สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในส่วนของเป้าหมายการบริหาร และดำรงเงินกองทุนของบริษัทและวัตถุประสงค์ รวมทั้งกำหนดและจัดสรรสินทรัพย์และหนี้ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงาน (คปภ.)
1.4   การบริหารความเพียงพอของเงินกองทุนจะต้องคำนึงถึงสภาพคล่องและการกระจุกตัวเงินของเงินกองทุนของบริษัท
1.5   กำหนดขั้นตอนโครงร่างและเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโดยผู้จัดการ การลงทุนเป็นประจำตามกำหนดรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร (Board of Director) และ / หรือ คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)

2.  ระเบียบวิธีปฎิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการการลงทุน

2.1   คณะกรรมการบริหารต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดสำหรับกลยุทธ์การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และสินทรัพย์ลงทุน
2.2   คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายอำนาจเรื่องการลงทุนขององค์กรที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ภายใต้คณะกรรมการการลงทุน โดยต้องมีคุณสมบัติสมาชิกตามกฎระเบียบของ คปภ.
2.3   คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการการลงทุนอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หรือผู้จัดการการลงทุนในการจัดพอร์ตการลงทุนขององค์กรในกรณีที่จำเป็น
2.4   คณะกรรมการบริหาร หรือผู้มีอำนาจที่ได้รับการแต่งตั้งหรือคณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสินทรัพย์การลงทุนขององค์กร โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

•   ต้องมีการสื่อสารความต้องการทางการเงินขององค์กร ให้กับผู้จัดการการลงทุนในเวลาที่เหมาะสม
•   พิจารณาและอนุมัติวัตถุประสงค์การลงทุน รวมถึงแนวนโยบายและการจัดสรรของทรัพย์สินที่จะนำไปลงทุนเป็นประจำทุกปี
•   มีความรอบคอบในการเลือกวิธีการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีคุณภาพ รวมทั้งผู้จัดการการลงทุน การจัดการสินทรัพย์ ผู้สอบบัญชีและผู้ดูแลสินทรัพย์
•   มีการประเมินอย่างสม่ำเสมอในประสิทธิภาพการทำงานของผู้จัดการการลงทุนในด้านการจัดการสินทรัพย์การทำงานของผู้จัดการการลงทุนในด้านการจัดการสินทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่าตรงตามแนวทางการดำเนินงาน และตรวจสอบความคืบหน้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน
•   มีการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานฝ่ายการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กรที่วางไว้