ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

คณะกรรมการอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นางทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวสายใจ หวังพัฒนศิริกุล คณะกรรมการตรวจสอบ
3. นาวสาวสุฤทัย ทรงศิริเดช คณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นคณะกรรมการอิสระได้จัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้การสนับสนุนและปฎิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้และความน่าเขื่อถือของรายงานทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานให้มีการปฎิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1. องค์ประกอบ

2.1.1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน
2.1.2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้ และประสบการณ์ ด้านการบัญชี หรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

2.2. คุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒0 ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 กำหนดขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะที่อาจจะมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างอิสระ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมีกำหนดเวลาคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันได้รับการแต่งตั้ง
3.2. กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยมีมติคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3.3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการตรวจสอบจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

1.) ลาออก
2.) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3.) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดประกาศ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.1 สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางงบกการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูล ที่สำคัญโดยครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป
4.2 สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและรัดกุม ตามกรอบเป็นที่ยอมรับ ตามมาตรฐานสากล รวมถึงกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4.3 สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย ข้อกำหนดของสำนักงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4.4 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
4.5 ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการกำกับดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้

1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.6 แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมต่อ คณะกรรมการบริษัท
4.7 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานและนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้จัดทำลายลักษณ์อักษร ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามทีเห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
5.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริหารความเสี่ยงฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลตามความจำเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชุมนั้นๆ

6. ความรับผิดชอบอื่นๆ

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทำรายการเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงถึงความรับผิดชอบ และการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และต้องเสนอเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีของบริษัทด้วยทั้งนี้ รายงานดังกล่าวควรระบุถึงเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบและภารกิจ หรือกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้กระทำในรอบปีที่ผ่านมา และคำแนะนำ
6.2 ปฎิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
6.3 สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอขออนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแก้ไข
6.4 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายปิยะพัฒน วนอุกฤษฏ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธนฉัตร แก้วใจเพชร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาววีรภัทร อุดมคำ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวโอภาษณ์ ศิริแสน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสุรินทร์ สุชาติโชติวงษ์  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (Good Governance) ในด้านเกี่ยวกับการบริหาร และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัท

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1 พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.2 พิจารณาสอบทาน และให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งรายงานความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
2.3 กำกับดูแลกิจการ การพัฒนาและการปฎิบัติตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และมีการปฎิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
2.4 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
2.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงสำคัญ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฎิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
2.6 ปฎิบัติการอื่นใดเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการลงทุน

1. นางชมพรรณ กุลนิเทศ ประธานคณะกรรมการลงทุน
2. นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน คณะกรรมการลงทุน
3. นางสาวโอภาษณ์ ศิริแสน ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน

1. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้มีเพื่อช่วยให้บริษัทมีการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัทฯการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านั้นจะถูกจัดขึ้นโดยคณะกรรมการลงทุน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯนโยบายนี้มีความสอดคล้อง ดังต่อไปนี้

1.1 กำหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที่ยอมรับได้และไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษาระดับของเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
1.2 กำหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1.3 สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในส่วนของเป้าหมายการบริหารและดำรงเงินกองทุนของบริษัทและวัตถุประสงค์ รวมทั้งกำหนดและจัดสรรสินทรัพย์และหนี้ ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้และปฎิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงาน (คปภ.)
1.4 การบริหารความเพียงพอของเงินกองทุนจะต้องคำนึงถึงสภาพคล่องและการกระจุกตัวเงินของเงินกองทุนของบริษัท
1.5 กำหนดขั้นตอนโครงร่างและเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโดยผู้จัดการ การลงทุนเป็นประจำตามกำหนด รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร (Board of Director) และ / หรือ คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)

2. ระเบียบวิธีปฎิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการการลงทุน

2.1 คณะกรรมการบริหารต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดสำหรับกลยุทธ์การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และสินทรัพย์ลงทุน
2.2 คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายอำนาจเรื่องการลงทุนขององค์กรที่จะเกิดขึ้น ให้อยู่ภายใต้คณะกรรมการการลงทุน โดยต้องมีคุณสมบัติสมาชิกตามกฎระเบียบของ คปภ.
2.3 คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการการลงทุน อาจจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หรือผู้จัดการการลงทุนในการจัดการพอร์ตการลงทุนขององค์กรในกรณีที่จำเป็น
2.4 คณะกรมมการบริหาร หรือผู้มีอำนาจที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือคณะกรรมการการลงทุน เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสินทรัพย์การลงทุนขององค์กร โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• ต้องมีการสื่อสารความต้องการทางการเงินขององค์กร ให้กับผู้จัดการการลงทุนในเวลาที่เหมาะสม
• พิจารณาและอนุมัติวัตถุประสงค์การลงทุน รวมถึงแนวนโยบายและการจัดสรรของทรัพย์สินที่จะนำไปลงทุนเป็นประจำทุกปี
• มีความรอบคอบในการเลือกวิธีการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีคุณภาพ รวมทั้งผู้จัดการการลงทุน การจัดการสินทรัพย์ ผู้สอบบัญชีและผู้ดูแลสินทรัพย์
• มีการประเมินอย่างสม่ำเสมอในประสิทธิภาพการทำงานของผู้จัดการการลงทุนในด้านการจัดการสินทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่าตรงตามแนวทางการดำเนินงาน และตรวจสอบความคืบหน้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน
• มีการสอบทานและตรวจสอบการปฎิบัติงานฝ่ายการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กรที่วางไว้