ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลากร

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ต้องมีจุดมุ่งหมายในการทำงาน มีความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจได้ว่าปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามดูแลการจัดการของฝ่ายบริหาร และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ โดยทำการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ทบทวนของเขตการปฎิบัติงาน และทบทวนการปฎิบัติงานตามกฎหมาย

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กำหนดกรอบนโยบายกลยุทธ์และแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง และกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง

4. คณะกรรมการการลงทุน

มีหน้าที่กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทฯให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการลงทุนและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน และกำหนดให้มีแนวทางการบริหารจัดการควบคุมและตรวจสอบความเสี่ยงในการลงทุนต่างๆโดยครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญ

5. ฝ่ายการลงทุน

ดำเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการการลงทุนกำหนด รวมถึงปฎิบัติตามข้อกำหนดของ คปภ. เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

6. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง

ร่วมกำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงประเมิน ความเสี่ยงจัดทำดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางควบคุมและลดความเสี่ยง

7. ฝ่ายตรวจสอบภายใน

มีบทบาทมที่สำคัญในการประเมินประสิทธิผล และยกระดับมาตรฐานของระบบการควบคุมของบริษัทฯทำหน้าที่สอบทาน และทดสอบระบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสี่ยง

8. หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

มีหน้าที่ในการติดตามและกำกับการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง