ภาพรวมบริษัท

ผลิตภัณฑ์/บริการ และกลุ่มลูกค้า

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับประกันการรับประกันภัยประเภทอุบัติเหตุและสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง โดยมีการจำหน่ายผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิเช่น ตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล และมีการแบ่งการรับประกันภัยเป็น

1. การรับประกันภัยโดยตรง
2. การรับประกันต่อและเอาประกันต่อระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ
เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัย

null

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

บริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ดังนี้

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล • Personal Accident Insurance

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม • Group Accident Insurance

กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง • Travel Health Insurance

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (TTG)

กรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนบุคคล • Health Insurance

กรมธรรม์ประกันสุขภาพกลุ่ม • Group Health Insurance

ผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทเน้นให้ความสำคัญ คือ กรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนบุคคล (Health Insurance) และกรมธรรม์ประกันสุขภาพกลุ่ม (Group Health Insurance) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance) และ กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance) การเสนอการขายผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นหลัก โดยพยายามให้ ผู้เอาประกันได้รับผลประโยชน์สูงสุดเสมอโดยที่บริษัทฯ ต้องสามารถดำเนินกิจการได้ และมีกำไรจากการดำเนินกิจการ

ระบบการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยใน

null

การบริการเรียกร้องสินไหมทดแทน

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับ ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

(Link to) >> https://www.pacificcrosshealth.com/make-a-claim/

ระบบการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอก

ระบบการจ่ายเงิน

วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

(Link to) >> https://www.pacificcrosshealth.com/make-a-claim/#ClaimDisputes

กลุ่มลูกค้า

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับลูกค้ารายเดี่ยวที่เป็นบุคคลทั่วไป รวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยมีความคุ้มครองที่หลากหลายและ วงเงินความคุ้มครองที่เหมาะสมจนถึงวงเงินความคุ้มครองที่สูงมาก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนความคุ้มครองลูกค้ารายกลุ่ม ประเภทสวัสดิการพนักงานซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญ สำหรับภาคธุรกิจในการการดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดีให้ทำงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภท
ของการรับประกันภัย ประจำปี 2560